حق الیقین (2000 حکمت) -3

حق الیقین (2000 حکمت)


662- حافظه آدم دروغگو به او دروغ می گوید.

673- خودشناسی یکی از راههای سعادت نیست بلکه تنها راه سعادت است.


688- نشانه مرگ دل، حرص است.

715- آنکه در عشق به جنس مخالف حیا و پاکی پیشه کند به حقیقت دین می رسد.


729- انسان بر خودش حرام است.

747- تضاد فرد با جامعه نشانه میل سلطه گری فرد است بر جامعه.


755- اگر حق با توست پس چرا صبور و خموش نیستی.

779- معصوم کسی است که از گناه پاک شده باشد نه اینکه هرگز گناهی نکرده باشد. آنکه هرگز گناهی نکرده است فرشته است نه انسان.


805- واقعه کربلا برای هفتاد دو تن آن ناب ترین عیش ممکن بر روی زمین بود.

831- انسان، خدائی است که از مقام خویش عزل شده است و نمی خواهد این واقعیت را بپذیرد لذا به دروغ و ریا مبتلا می شود.


883- در رابطه با هر کسی به بن بست رسیدی یا آن را قطع می کنی و یا خیانت.

907- آنکه ثروت می اندوزد نمی تواند صادق باشد.


از کتاب حق الیقین (2000 حکمت ) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب ها و کتاب های صوتی از سایت nooreomid.netمنبع این نوشته : منبع
کتاب ,آنکه ,حکمت ,الیقین ,الیقین 2000 ,2000 حکمت ,گناهی نکرده ,هرگز گناهی ,هرگز گناهی نکرده

کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد اول

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

کتاب صوتی (1) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (5) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (6) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (7) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (8) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (9) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (10) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (11) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (12) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (13) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (14) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (15) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (16) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (17) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (18) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (19) دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

دانلود همه کتاب های صوتی از سایت nooreomid.net


منبع این نوشته : منبع
صوتی ,کتاب ,وتربیت،ارتباطات،بهداشت ,ودرمان ,وحوّا،تعلیم ,المعارف ۱ ,کتاب صوتی ,وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان ,وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات

خود-فروشی

خود-فروشی

1143- خودفروشی با خود-فریبی آغاز می شود.

1144- هر کاری که در آن رضایت مشرکی مدنظر باشد به خود-فروشی می انجامد.

1145- برخی از جلوه های خود-فروشی اینها هستند: چاپلوسی، خود-ستائی، خود-نمائی در قالب سخن گفتن یا به صورت جسمانی، دروغگوئی و مبادله و فروش علم و آگاهی ای که متعلق به تو نباشد.

1146- آنکه عنصری از هویت درونی خویش مانند عواطف، اعتقادات، تعهدها، عقل، عشق، ایمان و علم و امثالهم را آگاهانه نادیده بگیرد و بر خلافش عمل کند تا یک نفع مادی یا معنوی بیرونی کسب نماید دچار خود-فروشی شده است. و این آغاز کفر است یعنی آغاز انکار نمودن حقیقتی از وجود خویش.

1147- در میان یک تمدن کافرانه، روابط اجتماعی جز بر اساس خود-فروشی به وجود نمی آید.

1148-آنکه خود را می فروشد دیگران را ارزان تر و راحت تر می فروشد.

1150- کافران بدیهای خود را انکار نموده و به گردن دیگران می اندازند و محسنات خویش را هم به دیگران می فروشند. اینست که کافر بی هویت و پوچ است.


از کتاب حق الیقین(2000حکمت) تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khodshenasi4 


منبع این نوشته : منبع
فروشی ,دیگران ,خویش ,آغاز

کتاب صوتی : جانشین خدا

حق الیقین - 2000 حکمت

حق الیقین - حکمت

456- آنکه در مقابل علوم و فنون دنیوی احساس حقارت می کند از حیوانات هم پست تر است زیرا عالیترین چنین هنری در نزد حیوانات است.


458- نخستین مقصد رشد برای انسانِ به خود آمده، رسیدن به شعور حیوانی است. زیرا انسان جاهل از حیوانات هم پائین تر است.


489- بزرگترین وظیفه انسان آنست که وظیفه انسان را بشناسد.


504- تفکر در باره عظمت خدا، حقارت ها را از میان می برد و حسد را پاک می کند.


516- آنکه میلی به شناخت خویش ندارد مجنون است.


532- در نزد خدا هیچکس برتر از دیگری نیست.


541- هیچکس در سرنوشت نهائی تو اثری ندارد.


542- هیچکس برای بدبخت شدن دیگری حساب پس نمی دهد. 


606- گناه و ثواب هر عملی در نیت آن است نه در شکل آن.


631- در هیچ جای کائنات جز زمین نه قطره ای آب است نه اثری از حیات و نه موجود با شعوری.


از کتاب حق الیقین تألیف استاد علی اکبر خانجانی


دانلود همه کتابها و کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net 


منبع این نوشته : منبع
انسان ,حیوانات ,الیقین ,وظیفه انسان

کتاب صوتی نامه های عرفانی

کتاب صوتی نامه های عرفانی 

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

____________________________________________________

108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (7) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (8) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

____________________________________________________

109 کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109 کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109 کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109 کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109 کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109 کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸


دانلود همه کتاب های صوتی از سایت nooreomid.net


منبع این نوشته : منبع
صوتی ,عرفانی ,نامه‌های , کتاب ,– ۱۳۸۸108 ,  کتاب ,نامه‌های عرفانی , کتاب صوتی ,– ۱۳۸۸108  کتاب ,  کتاب صوتی ,– ۱۳۸۸109   کتاب

حق الیقین - 2000 حکمت

حق الیقین - 2000 حکمت


175- تا زمانی که گمان می بری حتی یکی از مشکلات تو با پول برطرف می شود در حق خویش جاهل و همواره بر مشکلات تو افزوده می شود.

180- توانائی های انسان یک سوء تفاهم است.

186- در نظر کافران رشد کردن همواره در شمارش مفهوم می شود.

223- فحاشی جدی به خدا موجب نزدیکی به او و نماز سهوی موجب دوری از اوست.

257- آنکه حکومت را مقصر می داند دروغگوترین جاهلان است.

258- آنکه به حکومت امید دارد بدبخت ترین امیدواران است. 

276- آنچه که عیش کفار به نظر می آید عذاب آنهاست و آنچه که عذاب مومنان به نظر می آید عیش آنهاست.

297- به زور تعلیم دادن، علم را در وجود فرد سرکوب نمودن است. 

316- معتاد یک زنجیری است که زنجیرش را دوست می دارد.


از کتاب حق الیقین - 2000 حکمت تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khodshenasi4

nooreomid.net

 منبع این نوشته : منبع
الیقین ,الیقین 2000 ,2000 حکمت

کتاب صوتی شبی با خدا

حق الیقین

حق الیقین

11- ناکامیهاست که آدمی را به خودش نزدیک می کند.


26- با مرگ، نفس بر یگانگی خویش با جهان مطلع می شود.


34- اکثر مردم سخن خویش را نمی فهمند اینست منشأ سوء تفاهم.


71- گناه، اشکال خاصی از اعمال نیست بلکه نیت خاصی در اعمال است.


80- خشم، نشانه شکست ریاست.


102- آنچه که امروزه علم تاریخ نامیده می شود جهل تاریخ است.


107- دل تو، تو را دوست ندارد بلکه دوست تو را دوست می دارد. 

پس تسلیم دوست باش تا به دوستی با دل برسی.


از کتاب حق الیقین (2000 حکمت ) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

@khodshenasi4منبع این نوشته : منبع
دوست

کتاب صوتی فلسفه ازدواج و زناشوئی

کتاب صوتی : فلسفه ازدواج و زناشوئی

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

77- کتاب صوتی (1) فلسفه ازدواج و زناشویی (آدم و حوّا) - ۱۳۸۷ (Philosophy of Adam & Eve)

77- کتاب صوتی (2) فلسفه ازدواج و زناشویی (آدم و حوّا) - ۱۳۸۷ (Philosophy of Adam & Eve)

77- کتاب صوتی (3) فلسفه ازدواج و زناشویی (آدم و حوّا) - ۱۳۸۷ (Philosophy of Adam & Eve)

nooreomid.net


منبع این نوشته : منبع
کتاب ,ازدواج ,فلسفه ,صوتی ,adam ,philosophy ,کتاب صوتی ,فلسفه ازدواج ,۱۳۸۷ philosophy ,حوّا ۱۳۸۷ ,صوتی فلسفه ,صوتی فلسفه ازدواج